แบบสำรวจความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตนักศึกษาของสถานศึกษาทั้งประเทศ
(Database of Demand & Supply)




กลุ่มหน่วยงาน
e-mail

(ใส่อีเมล์เพื่อลงทะเบียนเข้าระบบใหม่ หรือเพื่อดูข้อมูลเดิมที่ได้บันทึกไว้แล้ว)



Develop by IRPC Public Company Limited
Chart by Chart.js under MIT license.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY